Βασικό Μενού  

   

Άρθρα

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2019 -2020

Λεπτομέρειες
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 157306/Δ2/08-10-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολ. έτος τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ακόλουθα μαθήματα: 
* Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
* Μαθηματικά 
* Φυσική
* Χημεία
* Αγγλικά
Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην Αντισταθμιστική Αγωγή, τις μεθοδευμένες δηλαδή εκείνες παρεμβατικές ενέργειες που αποσκοπούν: 
α) στην επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης
β) στη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
γ) στη μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
δ) στην αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Οι μαθητές που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο γραφειο την παρακατω αίτηση:

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

   

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

   

Ημερομηνία γέννησης(2):

   

Τόπος Γέννησης:

   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

   

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

   

ΑΦΜ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 
                               

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας του ....... Τμήματος της …….  Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2019-2020 τα παρακάτω μαθήματα

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

……………

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

……………

3. Μαθηματικά

 

……………

4. Φυσική

 

……………

5. Χημεία 

 

……………

6. Αγγλικά

 

…………..

που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-20» (MIS 5046499) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ημερομηνία:        …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής.

(2) Αναγράφεται αριθμητικώς.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
   
© ALLROUNDER